Anunt

COMUNICAT DE PRESÃ. În conformitate
cu prevederile legale în vigoare privind
emitenþii ºi operaþiunile cu valori mobiliare,
Consiliul de Administraþie al Societãþii
Comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A.,
informeazã pe toþi cei interesaþi cã miercuri,
12 mai 2021, ora 18:30 va prezenta Bursei
de Valori Bucureºti ºi va publica pe site-ul
companiei (www.remedia.ro/investitori/
informatii-financiare), rapoartele trimestriale
ºi rezultatele financiare trimestriale pentru
primele 3 luni ale anului financiar 2021.
Situaþiile financiare neconsolidate si
situaþiile financiare consolidate pentru
trimestrul I din anul 2021 ale societãþii
comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A.
încheiate la 31 martie 2021, întocmite
conform standardelor contabile aplicabile,
oferã o imagine corectã ºi conformã cu
realitatea a activelor, obligaþiilor, poziþiei
financiare ºi a contului de profit ºi pierdere.
Rapoartele Consiliului de Administraþie
cuprind o analizã corectã a dezvoltãrii ºi
performanþelor emitentului precum ºi o
descriere a principalelor riscuri ºi
incertitudini specifice activitãþii desfãºurate.
Documentele pot fi obþinute ºi în formã
scrisã, la cerere, la sediul Societãþii din
Deva, Bld. Nicolae Bãlcescu nr. 2. Situaþiile
financiare pentru trimestrul I din anul 2021
nu au fost auditate. Informaþii suplimentare
se pot obþine la nr. de telefon
+40.254.223.260, persoane de contact:
Elena CODREAN /Florin CADIA, sau la
adresa de e-mail investor@remedia.ro.
Preºedinte al Consiliului de Administraþie
-„TARUS” –ValentinNorbert TARUSe.U.

Distribuie

Alte noutati